"Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata."
Mat. 28:1953
Jak klęsk, choroby i zgonu,
Tak się lękaj zabobonu.

54
Trudne do leczenia trądy,
Trudniejsze stare przesądy.

55
Słabej jest ten człowiek wiary,
Co wierzy w gusła i w czary.

57
Gdzie się oświata rozsiała,
Tam wnet upadła kabała.

60
Wykładacz snów się bogaci,
A gmin głupi zawsze płaci.

65
Bez religii oświata,
Rodu ludzkiego zatrata.

67
Cnota niczem nieskalana,
Nie suknia, czyni kapłana.

69
Modlitwa przy szczerej skrusze,
Balsam na strapioną duszę.

70
Na skrzydłach modłów nam trzeba
Unieść się z ziemi do Nieba.

71
Módlmy się szczerze do Pana,
Nim przyjdzie noc nieprzespana.

72
Modły, pokuta, żal, skrucha,
Gonią od nas złego ducha.

73
Modlitwa cuda w nas robi:
Do dzieł świętych nas sposobi.

77
Skromne modły wznoś do Nieba
Wie Bóg, czego nam potrzeba.

80
Gdy jak chcemy się nie staje,
Wie Bóg, czemu nam nie daje.

82
Wtenczas tylko modły godne,
Gdy serce z ustami zgodne.

85
Nic u Niebios nie wybłaga
Ten, kto drugim nie pomaga.

87
Marnie ten pacierze szepce,
Kto wprzód grzechów nie podepce.

93
Prawo napisane w Niebie:
Kochaj bliźnich, jak sam siebie.

95
Znajduj w ludziach dobrą stronę,
Na przywary spuść zasłonę.

97
W dobrych czynach rozkosz czujem;
Dobrych czynów nie żałujem.

99
Po dobrych czynów spełnieniu
Znajdziesz zapłatę w sumieniu.

100
Czyńmy dobrze ludziom w biedzie,
Póki zegar życia idzie.

 

Codzienne nabożeństwa - DAVID WILKERSON DEVOTIONS (Polish)

  • W chwili zmęczenia Jezus zatrzymał się, by odpocząć, ale i tam była zagubiona kobieta, która potrzebowała pomocy. On znowu był wzmocniony. Jego uczniowie przyszli i stwierdzili, że ich Mistrz jest zrelaksowany i odświeżony! „Ale On rzekł do nich: Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie” (J 4:32). To jest ta tajemna energia zmartwychwstałego życia!Ja często czuję się, jak wyczerpany akumulator. Jeżeli zapomnisz wyłączyć światła w twoim samochodzie, następnego dnia usłyszysz tylko głuche – trr… trr – pusty odgłos martwej machiny.Wiem, że wśród dzisiejszych wierzących jest coś złego, bo mamy obietnicę takiego samego ożywienia życia z Chrystusa. „A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was” (Rz 8:11).W Piśmie Świętym wyraźnie widać, że Duch Święty mieszka w nas, by dawać nam stałe życie. Bóg przygotował Jego energię, by była w naszym śmiertelnym ciele i dawała nam fizyczną siłę. „I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił” (Kol 2:13).Czy jesteś pełen Ducha Świętego? To przez wiarę weź nowe życie i energię! „Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!... Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja” (PS 103:2,5). List do Tytusa również mówi o tym, „Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego” (Tyt 3:5-6).Dzięki Bogu za obecną wielkość naszego Pana Jezusa Chrystusa! Zastosuj to przez wiarę – i chodź w zmartwychwstałym życiu i mocy!